اسلایدر

دیار نزدیکاحمد علیزاده نوحیدیار نزدیک، مجموعه ای است که می خواهد ارادت و اشتیاق مردم این سرزمین با تاریخ قهرمانان هشت ساله جنگ تحمیلی خود را به نمایش بگذارد.

دیار نزدیک، مجموعه ای است که می خواهد ارادت و اشتیاق مردم این سرزمین با تاریخ قهرمانان هشت ساله جنگ تحمیلی خود را به نمایش بگذارد.